สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวเด่นที่ผ่านมา
 
 
ข่าวเด่น
 
ไทยควบคุมอีโบลาระบาดในสัตว์
 

ไทยควบคุมอีโบลาระบาดในสัตว์

            นายชวลิต ชูขจร ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า แม้โอกาสในการพบการติดเชื้อไวรัสอีโบลาในประเทศไทยจะมีไม่มากนัก แต่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องได้วางมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อดังกล่าวไว้อย่างเข้มข้น

                ซึ่งในส่วนของกระทรวงเกษตรฯ ได้สั่งการให้กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์การระบาดโรคนี้อย่างใกล้ชิด พร้อมเตรียมวางมาตรการป้องกันไว้ล่วงหน้า ซึ่งกรมปศุสัตว์เสนอให้มีการพิจารณาออกกฎกระทรวง ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 กำหนดให้เพิ่มเติมโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา เป็นโรคระบาดสัตว์ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

                ซึ่งขั้นตอนทั้งหมดคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 4 เดือน จะได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป สำหรับมาตรการป้องกันได้เพิ่มความเข้มงวดการนำเข้า นำผ่านสัตว์และซากสัตว์จากต่างประเทศ โดยการชะลอการนำเข้าสินค้าตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์จากทุกประเทศในทวีปแอฟริกา ยกเว้นประเทศสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ เพิ่มความเข้มงวดและเฝ้าระวังการลักลอบการนำเข้าสินค้า โดยการตรวจสอบบุคคล สัมภาระ และยานพาหนะ โดยเฉพาะด่านพรมแดน.

 

 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com, nantarat.sueb@gmail.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.