สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ข่าวประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่
 

        ด้วยสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์  ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ จากการเลือกตั้งของสมาชิกในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี เมื่อวันที่  28  มีนาคม  2561  โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี ( มีนาคม 2561-มีนาคม 2563 ) ดังรายนามต่อไปนี้

1.  ภก.นัคนันท์           ชิตอรุณ                     นายกสมาคมฯ 

2.  น.สพ.สมบัติ          โรจน์อัศวเสถียร           อุปนายกสมาคมฯ

3.  น.สพ.ไพรวัน         สีพั่ว                          กรรมการสมาคมฯ

4.  น.สพ.เทียนชัย       ไพฑูรย์วงศ์วีระ            กรรมการสมาคมฯ

5.  น.สพ.ปณิธาน       สุวรรณเพชร                 กรรมการสมาคมฯ       

6.  น.สพ.เอกลักษณ์    ธีรากรสกุล                  กรรมการสมาคมฯ       

7.  น.สพ.ณรงค์          สุธัมนาถพงษ์               กรรมการสมาคมฯ

8.  ผศ.น.สพ.ดร.ทนง   อัศวกาญจน์                กรรมการสมาคมฯ

9.  ภญ.วริศรา             จิรฐิติวงศ์                    กรรมการสมาคมฯ

 

 

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่ เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารสมาคมฯชุดใหม่
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.