สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
Call Contact
092-271-2050
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา
 
 
ภาพกิจกรรมประชาสัมพันธ์
 
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์

และดำเนินการเลือกตั้งนายกฯ  อุปนายกฯ คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดใหม่ 

พร้อมการบรรยายพิเศษ เรื่อง “AMR – Tsunami วงการยาสัตว์ไทย”

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มีนาคม 2559  ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ

คณะกรรมการบริหารชชุดใหม่  (วาระ 2 ปีมีนาคม 2559-มีนาคม 2561)

                   1.  นายชยานนท์         กฤตยาเชวง               นายกสมาคมฯ

                    2.  น.สพ.วีระชัยก์        วาทีทิพย์                  อุปนายกสมาคมฯ

3.      น.สพ.ไพรวัน         สีพั่ว                        เลขาธิการสมาคมฯ

4.      น.สพ.เทียนชัย       ไพฑูรย์วงศ์วีระ            เหรัญญิกสมาคมฯ

5.      น.สพ.ณรงค์          สุธัมนาถพงษ์             นายทะเบียนสมาคมฯ

6.      น.สพ.ปณิธาน       สุวรรณเพชร              ประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

7.      น.สพ.สมบัติ         โรจน์อัศวเสถียร          ฝ่ายหารายได้สมาคมฯ

8.      น.สพ.เอกลักษณ์    ธีรากรสกุล                ฝ่ายปฏิคมสมาคมฯ

9.      ผศ.น.สพ.ดร.ทนง   อัศวกาญจน์               ฝ่ายวิชาการสมาคมฯ

 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559 ของสมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
 
 
 
สมาคมธุรกิจเวชภัณฑ์สัตว์
2/9 หมู่ 3 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
ahpa@thaiahpa.com
© Copyright @ 2012 All Rights Reseved : www.thaiahpa.com
If you have any comments or questions regarding this website, please send your email to
www.cw.in.th All users must comply with the terms and conditions provided here in.